Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Programi

Europski socijalni fond (ESF)

Partnerski sporazum označava sporazum između Europske komisije i zemalja članica o ESI fondovima i predstavlja programski dokument koji nastaje kao rezultat višerazinskih pregovora s predstavnicima lokalnih i regionalnih jedinica, različitim interesnim skupinama te nevladinim organizacijama. Svrha pregovora je poboljšati koordinaciju, osigurati dosljednu provedbu, omogućiti korisnicima izravniji pristup financijskim sredstvima te povezati fondove sa Strategijom Europa 2020.

Europska komisija je 30. listopada 2014. godine potvrdila Partnerski sporazum s Republikom Hrvatskom i omogućila nam korištenje 10.6 milijardi eura iz ESI fondova u idućih 7 godina. Navedena sredstva temelj su hrvatske razvojne strategije i prilika za pokretanje dodatnog javnog i privatnog financiranja za gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta čime će se smanjiti regionalne razlike u zemlji.

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) od 2014. godine djeluju pod zajedničkim okvirom, imaju komplementarne ciljeve i glavni su izvor ulaganja na razini Europske unije za pomoć državama članicama u povećanju njihova rasta i osiguravanju većeg broja radnih mjesta, istovremeno osiguravajući održivi razvoj u skladu s ciljevima strategije Europa 2020.

Europski strukturni i investicijski fondova (ESIF) uključuju:

 • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
 • Europski socijalni fond (ESF)
 • Kohezijski fond (KF)
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

Europska komisija odobrila je Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ 18. prosinca 2014. godine čime je otvoren put za korištenje novca iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama osigurava potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu državljanima EU da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

Europska komisija i zemlje članice EU-a zajednički određuju prioritete Europskog socijalnog fonda i načine trošenja njegovih financijskih sredstava. Prioritetna područja ulaganja ESF-a za razdoblje 2014.-2020. godine uključuju promoviranje zapošljivosti i pružanje potpore mobilnosti, investiranje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno obrazovanje, promoviranje socijalne uključenosti i borbu protiv siromaštva te jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne uprave. Većina prioriteta usmjerena je prema razvoju boljeg pristupa zapošljavanju i pružanju pomoći poduzećima i organizacijama u uvođenju novih načina poslovanja. Ističe se i pružanje pomoći pri zapošljavanju osoba iz skupina u nepovoljnom položaju, a taj aspekt odvija se u sklopu jačanja „socijalne uključenosti“, jer zapošljavanje igra značajnu ulogu što boljoj integraciji pojedinaca u društvo i svakodnevni život.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Predviđena sredstva ESF-a za Hrvatsku u razdoblju 2014. - 2020. iznosila su 1,516 milijardi eura. Posebna alokacija Inicijative za zapošljavanje mladih za razdoblje 2014.-2015. godine iznosila je 66,177 milijuna eura. Kada se alociranim sredstvima pribroji nacionalno sufinanciranje, ukupna financijska vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosi oko 1,850 milijardi eura.

Operativnim programima definiraju se prioritetne osi, investicijski prioriteti i specifični ciljevi vezani uz investicijske prioritete koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali obuhvaća sljedeće prioritetne osi, čija ukupna vrijednost za Republiku Hrvatsku uznosi 1.582.210.217 EUR:

 • Prioritetna os 1: Zapošljavanje i mobilnost radne snage (532.933.273 EUR – 33,68%)
 • Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje (328.000.000 EUR – 20,73%)
 • Prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje (450.000.000 EUR – 28,44%)
 • Prioritetna os 4: Dobro upravljanje (191.276.944 EUR – 12,09%)
 • Prioritetna os 5: Tehnička pomoć  (80.000.000 EUR – 5,06%)

Nakon iskustva u Instrumentu pretpristupne pomoći i MINI ESF-u kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2007. - 2013., Hrvatski zavod za zapošljavanje putem Središnjeg ureda te Regionalnih i Područnih ureda provodi projekte u okviru Prioritetnih osi 1. i 2. Provedba projekata HZZ-a predviđena je u okviru Investicijskog prioriteta 8i (Specifični cilj 8.i.1, 8.i.2, 8.i.3), Investicijskog prioriteta 8ii (Specifični cilj 8.ii.1, 8.ii.2(IZM), Investicijskog prioriteta 8vii (Specifični cilj 8.vii.1, 8.vii.2), te Investicijskog prioriteta 9i (Specifični cilj 9.i.1).

Osnovni naglasci Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali su sljedeći:

 • Gotovo 930 milijuna eura (61,34% ESF alokacije) dodijeljeno je u pet investicijskih prioriteta vezanih za pristup zapošljavanju i jačanje mobilnosti radne snage, integraciju mladih na tržište rada, poboljšanje pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama, tercijarno obrazovanje i cjeloživotno učenje;
 • 328 milijuna eura dodijeljeno je za socijalno uključivanje ranjivih skupina;
 • 201 milijun eura dodijeljen je za integraciju mladih na tržište rada u razdoblju 2014.-2015. godine (uključujući sredstava ESF-a i Inicijative za zapošljavanje mladih).

Osnovni ciljevi ESF-a za razdoblje 2014.-2020. uključuju:

 • Zapošljavanje - ESF će pružiti potporu organizacijama EU-a za provođenje projekata koji uključuju osposobljavanje i pomoć u zapošljavanju. Financijska potpora pružit će se inicijativama koje potpomažu start-up tvrtke i poduzeća koja se bore sa restrukturiranjem ili nedostatkom kvalitetnih radnika. Pružanje pomoći mladih ljudi za ulazak na tržište rada prioritet je ESF-a u svim zemljama članicama EU.
 • Socijalnu uključenost - Zapošljavanje predstavlja financijsku sigurnost i neovisnost pojedinca i pruža mu osjećaj pripadnosti društvu. ESF će i dalje financirati tisuće projekata koji pomažu ljudima u teškoćama i u nepovoljnom položaju kako bi usvojili vještine, pronašli posao i imali jednake mogućnosti kao i drugi.
 • Unapređenje obrazovanja - ESF financira inicijative za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja kako bi mladi usvojili vještine kojima će biti konkurentniji na tržištu rada. Prioritet je smanjenje broja osoba koje napuštaju školu, kao i poboljšanje strukovnih mogućnosti i mogućnosti tercijarnog obrazovanja.
 • Snažniju javnu upravu - ESF će pružiti podršku državama članicama u njihovom nastojanju da poboljšaju kvalitetu javne uprave i upravljanja te tako osiguraju podršku u njihovim strukturalnim reformama dajući im potrebne administrativne i institucionalne kapacitete.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je provodio i sudjelovao kao partner u projektima:
Mjere aktivne politike zapošljavanja – faza 1

Mjere aktivne politike zapošljavanja – faza 2

Aktivni projekti HZZ-a financirani iz Europskog socijalnog fonda:

Mjere aktivne politike zapošljavanja – faza 2

Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama

Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.