Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Programi

Instrument pretpristupne pomoći (IPA)

Instrument pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance) bio je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

Republika Hrvatska je bila korisnica IPA programa i to od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU. Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zaduženo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.

Ovaj jedinstveni pretpristupni instrument za pomoć u pretpristupnom razdoblju razlikuje dvije skupine zemalja:

 • Države sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo u Uniji
 • Države sa statusom kandidata za članstvo u Europskoj uniji

U slučaju država kandidatkinja za članstvo, Europska unija uz navedene oblike potpore osigurava i sredstva koja financiraju projekte potpunog usklađivanja nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Unije, pune primjene usklađenog zakonodavstva, kao i pripreme korisnica programa za provođenje kohezijske i poljoprivredne politike Unije.

Program IPA sastojao se od sljedećih pet komponenti:

1. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija (299.400.000 €)

Prva komponenta dolazi kao svojevrsni nastavak PHARE programa te je usmjerena na financiranje projekata izgradnje i jačanja institucionalnog okvira vezanog uz usvajanje i provedbu pravne stečevine EU. Potencijalni korisnici ove komponente bili su tijela državne uprave, tijela u javnom vlasništvu, nevladine udruge, poslovna zajednica  te ostala neprofitna tijela.

2. Prekogranična suradnja (106.600.000 €)

Podupirala je aktivnosti i projekte koji se odnose na prekograničnu suradnju graničnih regija Republike Hrvatske i susjednih zemalja članica EU te zemalja potencijalnih kandidatkinja. U okviru IPA komponente II Republika Hrvatska je sudjelovala u:

 • prekograničnim programima s državama članicama Europske unije: IPA program Jadranske prekogranične suradnje, IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska i IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatska;
 • prekograničnim programima s državama nečlanicama Europske unije: IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija, IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina te IPA prekogranični program Hrvatska – Crna Gora;
 • transnacionalnim programima: Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu (SEE) i Transnacionalni  program Mediteran (MED).

3. Regionalni razvoj (378.600.000 €)

Komponenta Regionalni razvoj podupirao je infrastrukturne projekte u sektorima zaštite okoliša i prometa, te projekte poticanja konkurentnosti i regionalnog razvoja. IPA III Komponenta obuhvaćala je slijedeće Operativne programe:

 • Promet
 • Zaštita okoliša
 • Regionalna konkurentnost.

4. Razvoj ljudskih potencijala (104.000.000 €)

Ova komponenta poticala je projekte usmjerene na poticanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i usavršavanja. Preteča je Europskog socijalnog fonda.

5. Ruralni razvoj (184.400.000 €)

Peta komponenta bila je usmjerena na podupiranje zajedničke poljoprivredne politike, unapređenje poljoprivrednog sektora te ruralnog razvoja i jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je provodio i sudjelovao u projektima iz prve, druge i četvrte komponente IPA programa.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala

Program IPA komponenta IV podupirao je mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalnog uključivanja, a kao preteča Europskog socijalnog fonda (engl. European Social Fund) financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje. Konačni cilj IV. Komponente IPA-e je bio pripremiti Republiku Hrvatsku za zadovoljavajuću razinu apsorpcije sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Kroz IV. komponentu IPA-e, za ESF se ne pripremaju samo državne i javne institucije, već i široki krug potencijalnih korisnika sredstava poput lokalne i područne samouprave, organizacija civilnog društva, socijalnih partnera i drugih.

Europska komisija je namijenila Republici Hrvatskoj 95,04 milijuna eura za provedbu IV. komponente IPA-e u razdoblju od 2007. - 2013. godine. Dio sredstava bio je namijenjen izgradnji institucionalnih kapaciteta u obliku ugovora o uslugama. Kroz dodjele bespovratnih sredstava širok krug korisnika financira projekte iz područja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja.

Najvažniji dokument kojim se kroz IV. komponentu IPA-e osigurala mogućnost financiranja projekata u području razvoja ljudskih potencijala naziva se Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.

Upravljanje i provedba Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala u nadleštvu su Operativne strukture koja se sastojala od sedam institucija:

 • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava imalo je ulogu čelnika Operativne strukture, mjerodavno je za provedbu cjelokupnoga Operativnog programa te istodobno za pojedine prioritete/mjere;
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijane politike i mladih i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske su djelovali kao tijela mjerodavna za pojedine prioritete/mjere unutar Operativnog programa;
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva imali su ulogu provedbenih tijela Operativne strukture.
Prioritetna os 1Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada
Mjera 1.1.Potpora u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike na tržištu rada
Mjera 1.2.Potpora učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje
Prioritetna os 2Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada
Mjera 2.1.Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa zapošljavanju
Mjera 2.2.Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa obrazovanju
Mjera 2.3.Razvoj socijalnih usluga za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja
Prioritetna os 3Jačanje ljudskog kapitala i zapošljivosti
Mjera 3.1.Daljnji razvoj hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
Mjera 3.2.Jačanje sustava obrazovanja odraslih
Mjera 3.3.Jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te njihovih partnera
Prioritetna os 4Tehnička pomoć
Mjera 4.1.Priprema projekata
Mjera 4.2.Upravljanje Operativnim programom
Prioritetna os 5Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
Mjera 5.1.Promicanje socijalnog dijaloga
Mjera 5.2.Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio je i sudjelovao kao partner u projektima I., II. i IV. komponente IPA-e.

IPA Komponenta I Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

IPA Komponenta II Prekogranična suradnja

IPA Slovenija – Hrvatska 2007 – 2013

IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala

Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.